's- Hertogenbosch, januari 2021

Leveringsvoorwaarden  Boekhandel Hurkmans van Hees

I. Algemeen

1. Overeenkomsten

1.1 In deze leveringsvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Leveringsvoorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van Boekhandel Hurkmans van Hees.

Schriftelijk: betekent berichtgeving via de post, per fax of op elektronische wijze.

Boekhandel  Hurkmans van Hees: VOF Hurkmans van Hees te Siebengewald

Wederpartij: de partij met wie Boekhandel Hurkmans van Hees een overeenkomst sluit (waaronder afnemers, opdrachtgevers) waarop de Leveringsvoorwaarden toepasselijk zijn.

1.2 Op alle overeenkomsten tussen Boekhandel Hurkmans van Hees en haar Wederpartijen zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk Schriftelijk van wordt afgeweken, deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Boekhandel Hurkmans van Hees. De in afdeling II. vermelde voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de daarin omschreven specifieke door Boekhandel Hurkmans van Hees  aangeboden producten of diensten. Indien de voorwaarden van afdeling II. afwijken van het bepaalde in deze algemene afdeling, prevaleert ten aanzien van specifieke producten en diensten het in afdeling II. bepaalde.

1.3 De door Boekhandel Hurkmans van Hees  gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De inhoud van folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame)materiaal (al dan niet elektronisch) bindt Boekhandel Hurkmans van Hees niet. Een aanbiedingsprijs gemaakt in dergelijk (reclame)materiaal is geldig gedurende 30 dagen, kennelijke druk- en of zetfouten ten alle tijden voorbehouden. 

1.4 Overeenkomsten met Boekhandel Hurkmans van Hees komen tot stand door het plaatsen van een Schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling of een order via de website www.boekhandelhurkmans.nl of aanvrage bij Boekhandel Hurkmans van Hees  en de aanvaarding door Boekhandel Hurkmans van Hees hiervan. De Wederpartij aanvaardt door zijn mondelinge of Schriftelijke bestelling of aanvrage deze Leveringsvoorwaarden. Een bestelling of aanvrage geldt als aanvaard door Boekhandel Hurkmans van Hees voor zover zij niet binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling of aanvrage aan de Wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

1.5 Tussen partijen geldt de inhoud van de bestelling of aanvrage van de Wederpartij zoals deze door Boekhandel Hurkmans van Hees  is ontvangen. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij de bestelling of aanvrage komen voor rekening en risico van de Wederpartij.

1.6 De door de Wederpartij bij een bestelling of aanvrage verstrekte gegevens worden verzameld en opgenomen in het klantenbestand van Boekhandel Hurkmans van Hees, en verwerkt conform het Privacy Statement van Boekhandel Hurkmans van Hees.

1.7 Op alle overeenkomsten met Boekhandel Hurkmans van Hees met betrekking tot advertentieplaatsingen (daaronder begrepen alle overeenkomsten met adverteerders en bemiddelaars) zijn in aanvulling op deze Leveringsvoorwaarden de geldende versie van de Regelen voor het Advertentiewezen van toepassing, uitgegeven door de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA). Bij tegenstrijdigheid van deze Leveringsvoorwaarden met de Regelen voor het Advertentiewezen prevaleren de Regelen voor het Advertentiewezen.

1.8 Voor zover op overeenkomsten met Wederpartijen dwingendrechtelijke bepalingen uit de Wet op de Vaste Boekenprijs van toepassing zijn, zal Boekhandel Hurkmans van Hees handelen in overeenstemming met deze bepalingen.

2. Betaling

2.1 Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Boekhandel Hurkmans van Hees  in de factuur aangegeven wijze  in euro.

2.2 De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim.

2.3 Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, is Boekhandel Hurkmans van Hees  in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur gerechtigd tot vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand die worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 34,-- inclusief BTW.

2.4 De door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

2.5 De Wederpartij mag een schuld uit een overeenkomst met Boekhandel Hurkmans van Hees  niet met enige vordering op Boekhandel Hurkmans van Hees  verrekenen.

2.6 Boekhandel Hurkmans van Hees  behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

2.7 Geleverde producten blijven eigendom van Boekhandel Hurkmans van Hees totdat volledige betaling, ook van de in artikel 2.3 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.

3. Klachten/retourzendingen

3.1 Klachten over geleverde producten of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering Schriftelijk te worden voorgelegd aan Boekhandel Hurkmans van Hees. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

3.2 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.1, de producten onbeschadigd zijn en in de originele verpakking. Het is mogelijk om een aan u geleverd product te retourneren. Mocht het zo zijn dat het geleverde product niet voldoet aan uw verwachtingen dan kunt u het binnen 14 dagen na aflevering aan ons retourneren.  U dient alvorens te retourneren eerst een retouraanvraag in via website www.boekhandelhurkmans.nl Speciaal voor de klant bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. Wij accepteren alleen retouren van producten die in onbeschadigde staat door ons worden ontvangen. Producten waarbij de verzegeling voor Internet-toegang is verbroken kunnen niet retour worden gezonden. U kunt uw retouren sturen naar: Boekhandel Hurkmans van Hees o.v.v. afdeling retouren, Bessembiender 25, 5853 BH  SiebengewaldNa ontvangst van het geretourneerde pakket zorgen wij er voor dat het door u betaalde factuurbedrag wordt teruggestort op uw rekening. De kosten voor de retourzendingen zijn geheel voor uw rekening en worden niet vergoed.

3.3 De volgende producten kunnen niet retour worden gezonden: producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Wederpartij, zoals Printing on Demand; Boek op verzoek; Speciaal aangemaakte inlogcodes Internet;  producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn; producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de Wederpartij de verzegeling daarvan heeft verbroken; en kranten en tijdschriften. Tevens kunnen producten waarvan in de produktomschrijving op www.boekhandelhurkmans.nl  staat dat ze niet kunnen worden geretourneerd in geen enkel geval worden terug gezonden danwel retour aangevraagd.


4. Abonnementen; voorwaarden levering producten en diensten; prijzen

4.1 Abonnementen waarvoor een vastgestelde prijs geldt, worden jaarlijks voorafgaand aan de maand waarin het abonnement is ingegaan gefactureerd. Abonnementen waarvoor een paginaprijs of stuksprijs geldt worden periodiek (meestal per kwartaal) of per aanvulling achteraf gefactureerd voor de in de afgelopen periode ontvangen pagina's. Kopers van producten waarvoor een paginaprijs of stuksprijs geldt, worden automatisch geabonneerd op het betreffende product en ontvangen de verschijnende aanvullingen tegen de geldende paginaprijs of stuksprijs. Alle abonnementstarieven zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders vermeld.

4.2 Abonnementen hebben een minimum looptijd. Partijen kunnen ieder Schriftelijk opzeggen tegen het einde van de minimum looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Abonnementen waarvoor een vastgestelde prijs geldt, worden behoudens opzegging op grond van de vorige zin telkens verlengd voor de duur van de oorspronkelijke looptijd, waarbij partijen tegen het einde van de verlengde looptijd Schriftelijk kunnen opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Abonnementen waarvoor een paginaprijs of stuksprijs geldt kunnen na het verstrijken van de minimum looptijd Schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

4.3 Proefabonnementen zijn abonnementen aangegaan ter kennismaking met één of meerdere Boekhandel Hurkmans van Hees  producten voor beperkte duur. De proefabonnee mag binnen een termijn van 6 maanden na afloop van het proefabonnement van een Boekhandel Hurkmans van Hees product niet opnieuw een proefabonnement ter zake van hetzelfde Boekhandel Hurkmans van Hees product aanvragen. Boekhandel Hurkmans van Hees  is gerechtigd het proefabonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen nadat is vastgesteld dat de proefabonnee in een periode van 6 maanden daaraan voorafgaand reeds een proefabonnement ter zake van hetzelfde Boekhandel Hurkmans van Hees  product heeft afgenomen.

4.4 Boekhandel Hurkmans van Hees  is gerechtigd de prijzen van abonnementen en andere door Boekhandel Hurkmans van Hees te leveren producten en diensten jaarlijks te indexeren.

4.5 Voorts is Boekhandel Hurkmans van Hees  gerechtigd prijsverhogingen door te voeren die voortvloeien uit  van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.

4.6 Boekhandel Hurkmans van Hees is naast de in artikel 4.4 en 4.5 genoemde gevallen gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. Boekhandel Hurkmans van Hees  stelt de Wederpartij zo mogelijk tenminste 1 maand voor het intreden van de wijzigingen Schriftelijk op de hoogte.

4.7 Boekhandel Hurkmans van Hees  kan het abonnement of andere levering Schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer de Wederpartij in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van de Wederpartij is ingediend, of indien hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

4.8 Het is Wederpartijen niet toegestaan om, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Boekhandel Hurkmans van Hees , rechten en/of plichten die hij aan een overeenkomst met Boekhandel Hurkmans van Hees ontleent over te dragen aan een derde. Boekhandel Hurkmans van Hees  kan haar rechtsverhouding tot een Wederpartij en de afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die Boekhandel Hurkmans van Hees aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van Boekhandel Hurkmans van Hees voor schade - waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door Boekhandel Hurkmans van Hees uitgegeven informatie (in de meest ruime zin des woords) - die de Wederpartij lijdt doordat Boekhandel Hurkmans van Hees tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst of in verband met de uitvoering van een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

5.2 Artikel 5.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Boekhandel Hurkmans van Hees of diens bedrijfsleiding. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma's en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de Wederpartij de laatste maand heeft betaald.

5.3 Onder de in artikel 5.1 genoemde informatie wordt in elk geval mede verstaan de inhoud van advertenties en/of aan natuurlijke of rechtspersonen wettelijk voorgeschreven publicaties, voor zover die door (een) ander(en) dan Boekhandel Hurkmans van Heeszijn samengesteld.

5.4 De Wederpartij vrijwaart Boekhandel Hurkmans van Hees tegen alle aanspraken van derden in verband met Boekhandel Hurkmans van Hees gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Boekhandel Hurkmans van Hees  in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Boekhandel Hurkmans van Hees uitgegeven werken, informatie op informatiedragers, (de toegankelijkheidsstructuur van) Online producten en print-outs daarvan berusten bij Boekhandel Hurkmans van Hees  of haar licentiegevers. Onder intellectuele eigendomsrechten worden mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Boekhandel Hurkmans van Hees  of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Boekhandel Hurkmans van Hees  uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens Boekhandel Hurkmans van Hees wegens schade ontstaan door de schending van zijn verplichtingen, is de Wederpartij verplicht van diegene aan wie hij al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook door Boekhandel Hurkmans van Hees uitgegeven werken ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

6.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit (software)materiaal van Boekhandel Hurkmans van Hees  te verwijderen of te wijzigen.

7. Verjaring/verval

Alle rechtsvorderingen jegens Boekhandel Hurkmans van Hees, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

8. Wijzigingen

8.1 Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van een overeenkomst met een Wederpartij, anders dan conform artikel 4.4 tot en met 4.6 van deze Leveringsvoorwaarden, zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

8.2 Boekhandel Hurkmans van Hees  is gerechtigd de Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Leveringsvoorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Boekhandel Hurkmans van Hees zal wijzigingen van de Leveringsvoorwaarden bekend maken op www.boekhandelhurkmans.nl. De gewijzigde Leveringsvoorwaarden treden twee weken na de bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking bepaald.

9. Partiële nietigheid

9.1 Indien een bepaling uit een overeenkomst met een Wederpartij en/of deze Leveringvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of deze Leveringsvoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke tekst invulling wordt gegeven.

10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Boekhandel  Hurkmans van Hees worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Boekhandel Hurkmans van Hees de Wederpartij een termijn van 1 maand nadat Boekhandel Hurkmans van Hees  zich Schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om Schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

10.2 Op deze Leveringsvoorwaarden en overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de totstandkoming, uitleg en uitvoering van dergelijke overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

II. Digitale producten

1. Algemeen

1.1 De navolgende bepalingen zijn aanvullend van toepassing op overeenkomsten ten aanzien van digitale producten. In deze afdeling II. hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Abonnement: overeenkomst tussen Boekhandel Hurkmans van Hees en een Wederpartij, op grond waarvan Boekhandel Hurkmans van Hees  aan de Wederpartij via een persoonlijke toegangscode of een ander verificatiemiddel elektronisch toegang verleent tot een Online product.

Digitale producten: Online producten en Offline producten.

Eigenaar van een Online product: de uitsluitend rechthebbende(n) op een Online product en/of op de in een Online product opgenomen informatie voor zover dit een ander is dan Boekhandel Hurkmans van Hees.

Offline product: informatiedrager, zoals cd-rom, met software (waaronder Ontsluitingssoftware) en/of informatie van Boekhandel Hurkmans van Hees of uitgegeven door Boekhandel Hurkmans van Hees .

Online product: een product of dienst bestaande uit het online ter beschikking stellen van software (waaronder Ontsluitingssoftware) en/of een (reeks van) informatie van of uitgegeven door Boekhandel Hurkmans van Hees.

Ontsluitingssoftware: de programmatuur die nodig is om de informatie die geleverd wordt in het kader van een Online product of Offline product te ontsluiten, ordenen, selecteren, raadplegen of te bewerken.

2. Abonnementen Online producten; overige transacties Online producten

2.1 Een Abonnement komt tot stand door middel van een aanvraagformulier dat Schriftelijk door Boekhandel Hurkmans van Hees  is aanvaard. Wederpartijen kunnen voor aanvaarding al een toegangscode ontvangen die het gebruik van het Online product mogelijk maakt. Boekhandel Hurkmans van Hees blijft echter gerechtigd het Abonnement na het versturen van de toegangscode te annuleren. Totstandkoming van een overeenkomst vindt pas plaats na Schriftelijke aanvaarding van de aanvraag, die uiterlijk binnen 14 dagen na de aanvraag zal plaatsvinden.

2.2 Onverminderd artikel I.4.9 mag Boekhandel Hurkmans van Hees  het Abonnement Schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen en de toegang tot een Online product afsluiten, wanneer (i) derden de toegangscode van de Wederpartij gebruiken of (ii) de Eigenaar van een Online product geen toestemming verleent tot gebruik, dan wel deze toestemming intrekt, dan wel een Online product niet langer beschikbaar stelt.

2.3 Na afloop van het Abonnement is de Wederpartij niet langer gerechtigd (pogingen te ondernemen) tot het gebruik van het Online product of andere Online producten. Voorts is de Wederpartij na afloop van het Abonnement niet langer gerechtigd tot updates of ondersteuning van het Online product.

2.4 Voor Online producten die door middel van “pay per view”, “pay per download” of op vergelijkbare basis worden afgenomen kan Boekhandel Hurkmans van Hees  van afdeling I. of dit artikel 2 afwijkende abonnementsvormen hanteren.

3. Apparatuur en beschikbaarheid Digitale producten

3.1 De Wederpartij dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten teneinde gebruik van het Digitale product te kunnen maken.

3.2 Indien een Online product aan de Wederpartij ter beschikking is gesteld, zal Boekhandel Hurkmans van Hees zich ervoor inspannen dat de Wederpartij 24 uur per dag (of indien anders overeengekomen: op de overeengekomen tijdstippen en/of periodes) toegang heeft tot het Online product, met uitzondering van onderhoudsmomenten. Boekhandel Hurkmans van Hees  zal het noodzakelijke onderhoud zoveel mogelijk buiten normale werktijden (doen) verrichten.

3.3 Boekhandel Hurkmans van Hees  adviseert steeds de laatste versie van de Ontsluitingssoftware te gebruiken. Oudere versies van Ontsluitingsoftware worden niet door Boekhandel Hurkmans van Hees  ondersteund.

4. Licentie Digitale producten

4.1 Boekhandel Hurkmans van Hees  verleent de Wederpartij van een in artikel 1.1 genoemde overeenkomst het niet-exclusieve recht tot normaal gebruik van de informatie die door middel van het Digitale product wordt verstrekt.

5. Aansprakelijkheid Digitale producten

5.1 Onder de schade, waarvoor Boekhandel Hurkmans van Hees  krachtens artikel I.5.1 en I.5.2 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit of samenhangend met (i) het gebruik van een Digitaal product; (ii) het (al dan niet tijdelijk) niet-toegankelijk zijn van een Online product door storing of buitenwerkstelling van apparatuur, programmatuur en faciliteiten die voor het gebruik van het Online product worden gebruikt; (iii) het gebruik van een Digitaal product anders dan door middel van de meest recente versie van de Ontsluitingssoftware; of (iv) het intrekken van toestemming tot gebruik door de Eigenaar van een Online product en het niet langer beschikbaar stellen van een Online product door de Eigenaar van een desbetreffend Online product .

5.2 Boekhandel Hurkmans van Hees streeft er naar, maar garandeert niet dat de in een Online product aangeboden publicaties op de publicatiedatum zijn opgenomen in het betreffende Online product en de met behulp van de Ontsluitingssoftware gemaakte selecties van publicaties en gegevens daaruit volledig beantwoorden aan de zoekvraag.

6. Toegangscode; gebruik Digitale producten

6.1 De toegangscode mag slechts worden gebruikt door de Wederpartij zelf of door een door de Wederpartij aan te wijzen persoon die werkzaam is binnen de organisatie van de Wederpartij. Het is de Wederpartij niet toegestaan deze toegangscode aan meerdere personen te verstrekken of , behoudens het in de eerste zin van dit artikel bepaalde, aan derden bekend te maken en/of de toegangscode door derden te laten gebruiken.

6.2 Indien de toegangscode van de Wederpartij in strijd met artikel 6.1 wordt gebruikt, is de Wederpartij, ongeacht of dit gebruik aan hem toerekenbaar is of niet, aansprakelijk voor de nakoming van het betreffende Abonnement, in het bijzonder van de financiële verplichtingen die uit dit gebruik voortvloeien.

6.3 De Wederpartij is niet tot meer gerechtigd dan tot het gebruik zoals Schriftelijk overeengekomen. De Wederpartij zal geen ongeautoriseerd gebruik maken van andere door Boekhandel Hurkmans van Hees aangeboden Digitale producten of daartoe pogingen ondernemen. Het is de Wederpartij niet toegestaan een Offline product aan een derde over te dragen.

6.4 De Wederpartij is verplicht van diegene aan wie hij de in artikel 6.1 genoemde toegangscode ter beschikking stelt - al dan niet tijdelijk, gedeeltelijk, en op welke wijze dan ook en ongeacht of hij daartoe gerechtigd is - te bedingen dat diegene de in artikel I.6 genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen, een en ander onverminderd de aansprakelijkheid van de Wederpartij jegens Boekhandel Hurkmans van Hees  voor schade voortvloeiende uit de schending van zijn verplichtingen jegens Boekhandel Hurkmans van Hees.